Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Isolatietopper.nl B.V.

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Isolatietopper.nl B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Isolatietopper.nl B.V., tevens handelend onder de naam “Ontstoppingstopper.nl”, gevestigd aan Borgercompagniesterstraat 64 te Sappemeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77075927;
   2. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Isolatietopper.nl B.V. een overeenkomst is aangegaan dan wel die een offerte van Isolatietopper.nl B.V. heeft ontvangen;
   3. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
   4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Isolatietopper.nl B.V. en de klant;
   5. locatie: de locatie waar Isolatietopper.nl B.V. in opdracht van de klant werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren;
   6. website: de websites https://www.isolatietopper.nl/ en https://ontstoppingstopper.nl/ die door Isolatiestopper.nl B.V. worden beheerd. 
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Isolatietopper.nl B.V. en op alle overeenkomsten tussen Isolatietopper.nl B.V. en de klant.
  2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Isolatietopper.nl B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
  3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de klant.
  4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. 
  5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Isolatietopper.nl B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  7. Indien Isolatietopper.nl B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Isolatietopper.nl B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 1. Aanbod en offertes 
  1. Elke offerte en ieder aanbod van Isolatietopper.nl B.V. is vrijblijvend.
  2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Isolatietopper.nl B.V. opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Isolatietopper.nl B.V. zijn offerte/aanbod baseert. Indien blijkt dat de door de klant opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de klant in rekening worden gebracht.
  3. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes of e-mailberichten van Isolatietopper.nl B.V. of op de website binden Isolatietopper.nl B.V. niet.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst uitvoeren isolatiewerkzaamheden
  1. Via de website, via de e-mail of telefonisch kan de klant een offerte aanvragen voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden. Vervolgens wordt met de klant een afspraak gemaakt op de locatie waar de isolatiewerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Tijdens deze afspraak:
   1. Worden de wensen van de klant besproken en inventariseert Isolatietopper.nl B.V. de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden en de materialen die geleverd dienen te worden; en
   2. Stelt Isolatietopper.nl B.V. de offerte op.
  2. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de offerte heeft ondertekend dan wel nadat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte van Isolatietopper.nl B.V.
 1. Herroepingsrecht voor de klant zijnde een consument
  1. Indien de overeenkomst tot het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden buiten het bedrijf van Isolatietopper.nl B.V. wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van een medewerker van Isolatietopper.nl B.V. en van de klant zijnde een consument, dan heeft de klant zijnde een consument het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  2. Indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de klant reeds de aanbetaling heeft voldaan, dan betaalt Isolatietopper.nl B.V. de aanbetaling binnen 14 dagen terug na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding.
  3. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt niet voor de klant zijnde een bedrijf of organisatie.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst uitvoeren ontstoppingswerkzaamheden
  1. De prijs voor het uitvoeren van de door de klant gewenste ontstoppingswerkzaamheden wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt en staat op de website https://ontstoppingstopper.nl/
  2. De overeenkomst tot het uitvoeren van ontstoppingswerkzaamheden komt tot stand op het moment dat de klant uitdrukkelijk via de e-mail of telefonisch aan Isolatietopper.nl B.V. de opdracht heeft verleend tot het uitvoeren van de ontstoppingswerkzaamheden. 
  3. Aangezien het bij ontstoppingswerkzaamheden gaat om dringende herstellingen waar de klant Isolatietopper.nl B.V. specifiek verzoekt om de klant te bezoeken, is het herroepingsrecht op de overeenkomst voor het uitvoeren van ontstoppingswerkzaamheden niet van toepassing. 
 1. Annulering
  1. Indien de klant geen beroep toekomt op het herroepingsrecht en/of de herroepingstermijn is verstreken en de klant de overeenkomst annuleert, dan heeft Isolatietopper.nl B.V. het recht de kosten en/of schades die hij door de annulering lijdt aan de klant in rekening te brengen, waaronder:  
   1. De kosten voor alle reeds uitgevoerde werkzaamheden;
   2. De kosten voor reeds ingekochte materialen.
 1. Uitvoering van de overeenkomst 
  1. Nadat de aanbetaling is ontvangen, wordt het uitvoeren van de isolatiewerkzaamheden ingepland en wordt met de klant een afspraak gemaakt.
  2. Isolatietopper.nl B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  3. Isolatietopper.nl B.V. heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 1. Verplichtingen van de klant
  1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, faciliteiten, zaken en ruimtes, waarvan Isolatietopper.nl B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Isolatietopper.nl B.V. worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.
  2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
  3. De klant dient er tijdig en kosteloos voor zorg te dragen dat:
   1. De locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is;
   2. Isolatietopper.nl B.V. voldoende ruimte heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden;
   3. De locatie vrij is van asbest en van andere gevaarlijke stoffen;
   4. De locatie schoon en droog is;
   5. Alle relevante informatie over de locatie aan Isolatietopper.nl B.V. is verstrekt, zoals de aanwezigheid van leidingen;
   6. Op de locatie elektriciteit aanwezig is.
  4. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, dan is de klant hiervoor aansprakelijk.
  5. De klant stelt Isolatietopper.nl B.V. in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te voeren.
  6. Isolatietopper.nl B.V. heeft het recht extra kosten aan de klant in rekening te brengen indien Isolatietopper.nl B.V. niet direct op het afgesproken tijdstip toegang wordt verleend tot de locatie (wachttijd).
  7. De klant vrijwaart Isolatietopper.nl B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 1. Oplevering
  1. De door Isolatietopper.nl B.V. opgegeven opleveringstermijn niet als een fatale termijn te beschouwen. 
  2. In het geval dat een met de klant overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Isolatietopper.nl B.V. ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 
  3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de oplevering daardoor worden beïnvloed.
  4. Nadat de werkzaamheden zijn opgeleverd, dient de klant daarvoor te tekenen.
 1. Materialen
  1. Isolatietopper.nl B.V. zal bij het uitvoeren van de overeenkomst waar het de daarbij door hem te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
 1. Prijs en meerkosten
  1. Voor de werkzaamheden en de levering van materialen komen partijen een vaste prijs overeen.
  2. Indien een van de volgende omstandigheden zich voordoen, dan heeft Isolatietopper.nl B.V. het recht de extra kosten die hij daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen:
   1. De overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd; 
   2. Er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen dan wel veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door de klant;
   3. De locatie niet goed bereikbaar is.
  3. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van de locatie enerzijds en de toestand die Isolatietopper.nl B.V. redelijkerwijs had mogen verwachten, geven Isolatietopper.nl B.V. recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
 1. Betaling 
  1. Betaling dient als volgt te geschieden:
   1. 20% bij de totstandkoming van de overeenkomst;
   2. 80% direct bij de oplevering.
  2. De isolatiewerkzaamheden worden ingepland op het moment dat de aanbetaling is ontvangen.
  3. Indien de klant een factuur niet tijdig betaalt, dan stuurt Isolatietopper.nl B.V. de klant een aanmaning en wordt de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening gebracht. Geeft de klant geen gehoor aan de aanmaning, dan heeft Isolatietopper.nl B.V. het recht de vordering uit handen te geven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Isolatietopper.nl B.V. maakt om de vordering te incasseren, komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Isolatietopper.nl B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 1. Klachten en garantie
  1. De klant wordt geacht direct na de oplevering tot de inspectie daarvan over te gaan en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Isolatietopper.nl B.V. te melden. De klant dient Isolatietopper.nl B.V. de gelegenheid te geven deze melding te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 
  2. Indien het herstellen van een tekortkoming in het opgeleverde niet meer mogelijk is, dan zal Isolatietopper.nl B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
  3. Op uitgevoerde isolatiewerkzaamheden wordt een garantie verleend van 10 jaar.
  4. Indien de opgeleverde isolatiewerkzaamheden binnen de garantietermijn een gebrek vertonen, dan zal Isolatietopper.nl B.V. kosteloos het gebrek herstellen, tenzij een van de situaties genoemd in artikel 14.6 van toepassing is.
  5. De klant dient Isolatietopper.nl B.V. de mogelijkheid te geven een beroep op de garantie te onderzoeken.
  6. Klachten over het opgeleverde worden niet (verder) in behandeling genomen en een beroep op de garantie wordt niet geaccepteerd indien:
   1. Door de klant en/of derden zonder de voorafgaande toestemming van Isolatietopper.nl B.V. werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het opgeleverde zijn uitgevoerd;
   2. Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, vernieling, overstromingen en weersomstandigheden, zoals zware windstoten en bliksem;
   3. Gebreken veroorzaakt zijn door materialen die niet door Isolatietopper.nl B.V. zijn geleverd en/of door werkzaamheden die niet door Isolatietopper.nl B.V. zijn uitgevoerd;
   4. Een gebrek is ontstaan door achterstallig onderhoud.
  7. De klant kan enkel een beroep doen op de garantie nadat de klant al zijn betalingsverplichtingen jegens Isolatietopper.nl B.V. is nagekomen.
 1. Opschorting en ontbinding 
  1. Isolatietopper.nl B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
   1. Isolatietopper.nl B.V. bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
   2. Na het sluiten van de overeenkomst Isolatietopper.nl B.V. ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn (betalings)verplichtingen niet zal nakomen.
  2. Isolatietopper.nl B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  3. Voorts is Isolatietopper.nl B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  4. Isolatietopper.nl B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
  5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Isolatietopper.nl B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Isolatietopper.nl B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  6. Isolatietopper.nl B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Isolatietopper.nl B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
   2. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Isolatietopper.nl B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies.
  3. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Isolatietopper.nl B.V. opgeleverde, dan is iedere aansprakelijkheid van Isolatietopper.nl B.V. ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.
  4. Isolatietopper.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Isolatietopper.nl B.V. in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
  5. Isolatietopper.nl B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken waaraan Isolatietopper.nl B.V. werkzaamheden verricht.
  6. Isolatietopper.nl B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de klant lijdt doordat op de locatie asbest en/of andere gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
  7. Isolatietopper.nl B.V. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  8. Indien Isolatietopper.nl B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Isolatietopper.nl B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Isolatietopper.nl B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Isolatietopper.nl B.V. beperkt tot het factuurbedrag van het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Isolatietopper.nl B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Isolatietopper.nl B.V. kan aanwenden. Voor de klant zijnde een consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.
 1. Overmacht
  1. Isolatietopper.nl B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; stroomstoring; epidemieën; brand; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; diefstal; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van materialen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van materialen aan Isolatietopper.nl B.V. door zijn leveranciers; ex- en importverboden; verkeersstoring; verkeersongeval; internetstoring; overheidsmaatregelen.
  2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Isolatietopper.nl B.V. ingeschakelde derde partij of van een leverancier van Isolatietopper.nl B.V.
  3. In het geval dat Isolatietopper.nl B.V. door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Isolatietopper.nl B.V. het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Isolatietopper.nl B.V. gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden. 
  4. In het geval dat Isolatietopper.nl B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de klant die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de klant gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, dan is Isolatietopper.nl B.V. gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren.
 1. Geheimhouding en persoonsgegevens
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 
  2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Isolatietopper.nl B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Isolatietopper.nl B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Isolatietopper.nl B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  3. Isolatietopper.nl B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van Isolatietopper.nl B.V. raadplegen, zie [links naar privacy beleid op de websites].
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten op door Isolatietopper.nl B.V. aan de klant verstrekte gegevens, offertes, tekeningen, ontwerpen en berekeningen berusten bij Isolatietopper.nl B.V. Het is de klant niet toegestaan deze gegevens, offertes, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zonder de voorafgaande toestemming van Isolatietopper.nl B.V. te verveelvoudigen of openbaar te maken.
  2. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Isolatietopper.nl B.V. te allen tijde te respecteren.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op elke overeenkomst tussen Isolatietopper.nl B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Isolatietopper.nl B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Isolatietopper.nl B.V. gevestigd is. Indien Isolatietopper.nl B.V. een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.